Indskoling

Indskolingen

På Broby Friskole starter barnet i 0. klasse efter sommerferien i det skoleår, hvor det fylder 6 år. Inden skolestart har barnet gået i forårsklassen og har her lært klassekammerater, skolen og lærere godt at kende. I 0. klasse har vi fokus på, at børnene trives, er trygge og bliver glade for at gå i skole. Dette er betydningsfuldt for deres fremtidige skolegang.

Dagene og undervisningen tilrettelægges, så der er en naturlig fordeling af leg og undervisning. I den vekslende tilgang mellem undervisning og leg, er der mulighed for at forstå sig selv i de nye skolerammer. Vi er opmærksomme på, at børn lærer forskelligt og er forskellige steder rent fagligt. Vi forsøger derfor, at differentiere undervisningen og tilrettelægge den, så den tilgodeser børnenes individuelle behov og læringsstile.

 

SFO – frihjulet 

SFO’ens principper:

Vores mål er at skabe en dagligdag for børnene i et trygt, godt og varmt miljø, hvor tillid, medbestemmelse, respekt for hinandens forskelligheder og anerkendelse, er en naturlig del af hverdagen. Vi arbejder for det tætte forældresamarbejde, så børnene får en fornemmelse af at der er samhørighed mellem skole og hjem.

SFO’ens værdier:
Vores kerneværdier er: Rummelighed, respekt og relation. Med det forstås, at vi bestræber os på at rumme hinandens forskelligheder og respektere hinanden ud fra det menneskesyn, at vi alle vil hinanden det bedste. Der ud af vokser den gode, sunde relation, børn og børn imellem, børn- voksne imellem og forældre-personale imellem. Vi er overbevist om, at det giver barnet mod til at udfordre sig selv i trygge rammer og dermed udvikle sig.

“Fri for mobberi”

I 0.-2. klasse arbejder vi systematisk med ”Fri for mobberi”. Det sker bl.a. gennem deltagelse i børnefællesskaber og legegrupper, hvor vi øver os i at håndtere og løse konflikter. I frikvartererne er der altid plads til bevægelse, frisk luft og fællesskaber på tværs af klasserne. Og her er der altid voksne, der er sammen med børnene.