Bestyrelsesreferater

Bestyrelsesreferater

 Referat bestyrelsesmøde den 23.05.2023 kl. 18.00

Deltagere: Ulrik Christiansen, Mikkel Røssel, Mathilde Svanegaard, Karina
Klingenbrandt, Lykke Johansen, Jesper Vang Rask, Troels Sylvest, Ricky Bennetzen, Lars Lykke Larsen, Mette
Marstrand, Lena Heidtman, Stine Hjortø og Helle Rex
Afbud: Jakob Steen Andersen

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt med digital signatur.

2 Skolenyt Friskolen:
Evalueret teamsamarbejdet, de sidste to måneder er der udviklet på området. Kommet mere struktur, tættere pædagogisk samarbejde, fællesdrev til arkivering – giver godt overblik. Strukturerede møder. Godt når AKT er med til teammøder.
Nye fokus punkter – overholde aftaler.
Arbejdet med lejrskoler. 4. + 5. klasse har været på Als, 2 dage uden
mobil, en rigtig god tur.
Hvorfor er vi på lejrskoler? Formål og udvikling af lejrskoler.
Færdig med 1. udkast af fagfordeling.
Ved at lave plakater og postkort sammen med Forårsklassen.
Ture ud af huset – kulturel rygsæk – Grammatip – plant et træ – dyrskue,
der sker mange ting.

SFO:

Efterskolen:  Pt 142 elever – afviklet skriftlige prøver, om lidt kommer de
mundtlige prøver.
Vi er opmærksomme på støj fra eleverne nu da det er sommer og eleverne er mere ude – og vi er i løbende dialog med naboerne omkring det.
Afholdt pædagogisk formiddag – gennemgået alle vores arrangementer, formål med arrangementerne.
Onboarding af ny leder Charlotte – hvad er vigtigt.
Fagfordeling er på plads og skema klar til 2023/2024.
Stillingsopslag ude da Lea stopper ved udgangen af skoleåret.

3 Dialogmøde – Opvækst og Læringsudvalget

ERFA-gruppe i faaborg-Midtfyn havde møde inden.

Hvad har vi brug for i PPR-samarbejdet – udspil fra kommunalt regi.
Stor fokus på at børn og unge har det svært.

4 Netværksmøde

Friskoler FMK

Bestyrelsesformandsmøde – hvad arbejdes der med lige nu – bordet rundt.
Input af hvordan man afholder generalforsamling for at få flere til at deltage.

Onlinemøde 17. august – vedr. budgetforslag

5 Forretningsorden
årshjul og næste års møder
Forretningsorden og årshjul for bestyrelsen er sendt ud og der var mulighed for at stille spørgsmål inden godkendelse.
Forretningsorden rettes til – og sendes derefter ud til gennemsyn.
Årshjulet bliver revideret
Bestyrelsesmøder 23/24 godkendt.

6. Nye udvalg og medlemmer
Lønudvalg: Mikkel Røssel og Troels Sylvest
Byggeudvalg: Troels Sylvest og Jesper Vang Rask
Ansættelsesudvalg: Jesper Vang Rask og Lena Heidtmann
Exit-udvalg: Helle Rex og Mikkel Røssel
Aktivitetsudvalg: Mathilde Svanegaard, Lena Heidtmann og Carina
Klingenbrandt

7. Fastsættelse af Efterskolepenge 2024/2025
Skolepengeprisen i 42 uger 2024/25 bliver kr. 2.795,-.

8. Projekt legeplads/udeområde
Oplæg ved Jesper, billeder og plan for legeplads – leverandør bliver Kompan, vi står selv for anlægsarbejdet.
Der skal undersøges lidt omkring finansiering, men ellers går vi i gang med projektet, søger byggetilladelse osv.

9. Evt. Efterskolebestyrelseskursus d. 29.-30. september på Brogården i Middelfart.

10. Bestyrelsenspunkt

 

Tidligere referater

Generalforsamling april 2023