Referat
Generalforsamling den 20.09.21

1. Valg af dirigent
Anders Rasmussen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig.
Stemmetællere:
Erik Madsen og Pia Stobberup

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Hans Henrik Jørgensen, formand for bestyrelsen, aflagde beretning og den blev taget til efterretning.
Helle Rex fortæller om bestyrelsens og ledelsens ”exit plan” ved fratrædelser, for at sikre årsagen til opsigelsen men også input fra medarbejderen til at forbedre arbejdspladsen.
Rikke Iversen fortæller omkring den nye ansættelsesprocedure med hjælp fra rekrutteringsfirma/erhvervspsykolog ifm ansættelser af nye medarbejdere.
Kommentar: Ingen
(formandens beretning vedlagt)

3. Ledelsen aflægger beretning
Ulrik Lind Christiansen, forstander aflagde beretning (beretning vedlagt)
Beretningen blev taget til efterretning.
Kommentarer:

Tilsynsførende Jørn Christensen årsberetning er fremført i forstanderens beretning, og den kommer på skolens hjemmesiden.

4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Rikke Iversen fremlagde regnskabet
Regnskabet blev taget til efterretning.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
3 fra den nuværende bestyrelse er på valg:
Rikke Iversen (genopstiller)
Per Crone (genopstiller)
Hans Henrik Jørgensen (genopstiller)
Lars Knudsen
Tino Ahnholm
Der blev stemt og efter optælling blev følgende valgt til bestyrelsen:
Hans Henrik Jørgensen
Rikke Iversen
Per Crone

Forslag til suppleanter
Mikkel Røssel
Jesper Bang
Lars Sørensen

Valgte suppleanter:
1. Mikkel Røssel
2. Jesper Bang

6. Valg af revisor
Vi skifter til BDO revision. Blev taget til efterretning.

7. Indkomne forslag
Ingen

8. Evt.
Hans Henrik efterspurgte input til at få folk til at komme til generalforsamlingen fremadrettet.
Forslag/ideer fra de fremmødte:
Evt. inviterer skolekredsen til flere af skolens arrangementer.
Ros til bestyrelsen for deres indsats i bestyrelsen.
Kigge på kulturen mellem de to skoleformer.
Have fokus på en nuanceret bestyrelse så efterskolen evt. også er repræsenteret i bestyrelsen.
Hvorfor ikke børnehave på skolen – besluttet for år tilbage at man ikke ville lave konkurrence til de eksisterende børnehaver i byen.

Skolen var efter generalforsamlingen vært ved en lille forfriskning.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger:

Hans Henrik Jørgensen – formand
Lars Lykke Larsen – næstformand
Rikke Iversen – kasserer

 

Dirigent: _______________________
Anders Rasmussen

Formandens beretning

Forstanders beretning