Referat
Generalforsamling den 16.06.20

1. Valg af dirigent
Anders Rasmussen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Stemmetællere: Erik Madsen og Ricky Bennetzen.

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Hans Henrik Jørgensen, formand for bestyrelsen, aflagde beretning og den blev taget til efterretning.
Kommentar: Stor ros fra forældre omkring den måde der er blevet lavet virtuel undervisning.
(formandens beretning vedlagt)

3. Ledelsen aflægger beretning
Ulrik Lind Christiansen, forstander aflagde beretning (beretning vedlagt)
Beretningen blev taget til efterretning.

Tilsynsførende Jørn Christensen fremlagde i hovedtræk sin årsberetning som kommer på skolens hjemmesiden.

4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Rikke Iversen fremlagde regnskabet
Regnskabet blev taget til efterretning.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

4 fra den nuværende bestyrelse er på valg:
Charlotte Holm Hansen (genopstiller ikke)
Jesper Hoppe (genopstiller ikke)
Peter Dalsgaard (genopstiller) Valgt
Lars Lykke Larsen (genopstiller) Valgt
Helle Rex (genopstiller) Valgt
Maria Keyser nyvalgt til bestyrelsen

Suppleanter: 1. Troels Sylvest
2. Lena Heidtmann
6. Valg af revisor
Deloitte forbliver revisor.

7. Indkomne forslag
Ingen

8. Evt.
Spørgsmål: Plads til 8. + 9. + 10.kl i friskolen, hvordan får de mere plads.
Kulturen mellem friskolen og efterskolen skal der kigges på den?
It i indskolingen.
Skolens DNA – hvad er Broby Friskole?

Skolen var efter generalforsamlingen vært ved en lille forfriskning.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger:

Hans Henrik Jørgensen – formand
Lars Lykke Larsen – næstformand
Rikke Iversen – kasserer

Formandens beretning

Forstanders beretning