Referat bestyrelsesmøde den 09.02.2023 

Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Rikke Thrane, Lars Lykke Larsen, Mette Marstrand, Lena Heidtman, Stine Hjortø og Helle Rex
Afbud: Lykke Johansen, Mikkel Røssel, Jesper Vang Rask og Julie Asmussen

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt med digital signatur.

2 Skolenyt
Friskolen:

Der er kommet nye elever i 8., 6. og 2. kl. Proceduren med møde og prøvetid ifm. nye elevers optag er nu ved at være gennemprøvet og det virker rigtig godt for begge parter.
Ny hjemmeside e på vej. Der mangler lidt indhold. Indmeldelses modul forbedres.
Lærergruppen arbejder med overblik over sidste års tiltag – hvilke tiltag kører, hvilke tiltag er stadig i indkøring.
Klasseteams er i fokus som tiltag frem til april.
I klasserne skal der være ugentlige klassemøder, som en del af Fri for Mobberi – formål at børnene bliver hørt.
Elevrådet (Jakob 9. kl. og Willum 5. kl.): Boden er kommet i gang igen med sundere mad.
Baderum/omklædning afkalket og spejle op.
Der bliver arbejdet på: Hemsene – som arbejdsplads
Forbedre toiletterne
At få sat net op på multibanen – så boldene ikke ryger på vejen.
Ønske fra ældre elever om et hyggeligt sted udenfor.

SFO:
Har lavet ønskekasse. Undersøgelse af hvad de store børn ønsker sig af SFO.
Årshjul i personalegruppen

Efterskolen:
Har været på skitur, rigtig god tur, få skader. God feedback fra hotel, bus og skiudlejning.
Vi har en del syge elever for tiden.
Gang i gymnastikken – gymnastikopvisningerne starter i marts.
Johanne og Mie stoppet, så der er lidt skemaændringer for at få det hele til at gå op.
Mange ansøgninger og mange kvalificerede, så det tegner godt.
Planer for næste års fagfordeling er skudt i gang, ønsker fra lærerne indsamlet.
5 besøgsaftener hen over året – to tilbage i dette halvår, har været godt besøgt.
15. marts Syng, Spis og Snak arrangement med Signe Svendsen
Pt. 141 elever i efterskolen.

3 MUS-Samtaler
Oplæg til afholdelse af MUS-samtaler.
Forberedelsesfase, overvejelser hvad vi vil bruge dem til. Input fra lærerne er hentet ind.
Afholdes januar til marts, derefter behandling og analyse af input.

4 Vedligeholdelsesplaner
Der er lavet en oversigt og prioritering af behovet for vedligehold.

5 General-forsamling
Torsdag d. 13. april.
Drøftelse af afholdelse – samme som sidste år ??

6. Q4
Stærkt regnskab
Det er styret sikkert gennem et uforudsigeligt år.

7. Bestyrelsens punkt

8. Evt.
Der nedsættes et legepladsudvalg bestående af Jesper Vang Rask, repræsentanter fra SFO og pedel.
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 8. marts –
OBS regnskabsgennemgang kl. 17.00 derefter bestyrelsesmøde.