Referat bestyrelsesmøde den 04.03.2021 


Deltagere: Ulrik Christiansen, Hans Henrik Jørgensen, Rikke Iversen, Lars Lykke Larsen, Maria Kejser, Ricky Bennetzen, Lykke Johansen, Peter Møller Nielsen, Helle Rex, Stine Hjortø og Troels Sylvest
Afbud: Peter Dalsgaard, Per Crone og Charlotte Andreasen

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt

2 Skolenyt
Friskolen: Lukket ned for fremmøde for eleverne 5. – 10. kl., nu er 0.-4. kl. kommet tilbage og det går godt. Kan godt mærke det er anden gang, så lærerne er meget mere forberedte og klar. Har prioriteret mindre undervisning.
0.-4. kl. er startet godt, de har virkelig glædet sig til at komme tilbage.
Foregår mange virtuelle ting for dem der er hjemme. Mulighed for at mødes med 4 af gangen for dem der er særlig ramt af den virtuelle undervisning.
Fagfordeling til næste år forberedes.

Efterskolen: Vi har taget 9 elever ind som er specielt sårbare fra mandag til torsdag. Kører fuldt ud med virtuel undervisning og diverse aftenarrangementer, køkkentjans, quiz osv. Håber vi kan komme tilbage d. 15. marts, arbejder med de restriktioner der er hvis de kommer tilbage igen. Der skal testes to gange om ugen hvis eleverne kommer igen, vi afventer hvordan det skal og kan foregå.
Skal vi selv teste eller skal der komme en udefra og gøre det.

SFO
: Har været med hele vejen, og der er stor tilslutning til SFO lige i øjeblikket.
Gang i forårssfo – 6. april starter der 20 nye elever. Helle tager lige rundt og besøger dem, da vi ikke kan invitere dem i huset i øjeblikket.
Holdt virtuelt møde med dem, de glæder sig. Vi har fuldt hus også de næste år.

3 10. klasse friskolen
Gennemgang af hvad vores friskole kan.
Der har været et faldende elevtal de sidste år, både færre af vores egne elever der fortsætter og ansøgninger i det hele taget til 10. kl., vi har et større opland end før, større tilgang af elever i løbet af skoleåret.
Sætter gang i markedsføring for at få fat i nogle flere elever.

4 Bestyrelseskompetencer
Rikke Iversen, Hans Henrik Jørgensen og Per Crone er på valg til generalforsamlingen, de modtager alle genvalg.
Venter og ser omkring afholdelse af generalforsamlingen ifm. corona restriktioner.

5 APV 2 punkter:
Støjreduktion i spisesal – det er der fulgt op på.
SFO mindske lydniveauet – det arbejdes der på.

6 Exit-strategi
Strategi for hvordan man kan følge op på medarbejdere der rejser.
Så vi kan følge op på hvorfor, for at sikre at vi ikke overser nogle ting vi kan ændre og for at medarbejderne rejser på en god måde.
Eksempel på en exit-plan blev gennemgået, der arbejdes videre på planen.

7 Bestyrelsens punkt
Q4 gennemgået.

8 Evt.


Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 24. marts