Referat bestyrelsesmøde den 04.02.2020

Deltagere: Ulrik Christiansen, Charlotte Andreasen, Hans Henrik Jørgensen, Rikke Iversen, Peter Dalsgaard, Lars Lykke Larsen, Helle Rex, Charlotte Hansen og Ricky Bennetzen
Afbud: Stine Hjortø, Lykke Johansen, Per Crone og Jesper Hoppe

 

1. Referat: fra sidste bestyrelsesmøde godkendt

2 Skolenyt

Friskolen:
Infomøde om kommende 10. kl. er afholdt – tegner til at der kan blive 18 elever i alt.
Der er tilkommet elever fra Pontoppidan i et par af klasserne siden sidst.
Samarbejde med musikskolen går fint.
Emneuge uge 9 får musik som emne.

Efterskolen: Skitur gik godt, færre skader end tidligere. Diskussion om man aktivt kan gøre noget for at mindske mængden af skader, svært at sige noget entydigt om hvad der medfører flere skader, vejret har indflydelse, hvor længe de er i skiskole kontra den tid de har på egen hånd.
Kl.22 arrangementet var godt besøgt – god opbakning.
Travl uge efter skituren.
P.t. 143 elever, hvilket er højere end sædvanligt. Sidste år sluttede 127 elever.
De kommende dage i uge 6 er gymnastikdage.
Godt sammenhold iblandt eleverne.
Marts: gymnastikopvisninger.

SFO:
To større arrangementer er afholdt: Tartelet-dag involverede alle børn + Bedsteforældredag med bagekonkurrence. Begge arrangementer var velbesøgte.
SFO er ved at gøre klar til forårsklassen, indebærer bla. besøg i børnehaverne.
20 elever starter i Forårs-SFO

3 APV:
SU-udvalget har udarbejdet en ny APV, tager udgangspunkt i Friskoleforeningens APV samt BUPLs APV.
Ulrik gennemgik den på mødet. Diskussion om anonymitet og at den skal sikres i APV’en.

4 Bestyrelsens kompetencer: På valg til kommende bestyrelse:
Charlotte Holm Hansen (genopstiller ikke)
Jesper Hoppe(genopstiller ikke)
Peter Dalsgaard(genopstiller)
Lars Lykke Larsen(genopstiller)

5 Bestyrelsens punkt:
Budgetopfølgning

6 Evt:
Ingenting til eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde d. 18. marts.
Regnskabsgennemgang kl. 17.00 med revisor