Idræt for alle klassetrin

FORMÅL

Formålet med idræt i undervisningen er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.
Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af.
Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

PRINCIPPER FOR IDRÆTSUNDERVISNINGEN I INDSKOLINGEN.

Her startes på børnenes niveau med vægt på udvikling af bevægelsesglæde som at løbe, springe, krybe, klatre, rulle, svinge, rotere, balancere og kaste. Disse bevægelser udvikles gennem leg, atletik, boldspil, gymnastik og aktiviteter som rytmik, dans og dramatisering, hvor også fantasien indgår som et vigtigt element.

Oplevelser, kundskaber og færdigheder udvikles gennem leg, forventninger, udfordringer og resultater.

Undervisningens indhold i 0.-2. klasse.

Kroppen:
Gå, løbe, klatre, trille, rulle, hoppe, springe,
balancere, svinge, krybe, kravle, hinke, rumfornemmelse...

Lege:
Sanglege, natur og udeliv, terrænlege, orienteringslege, fangelege, vinter og sommerlege...
-forstå enkle regler og lære at samarbejde.

Musik:
Aktiviteter til musik, holde rytme, danse

Bolde:
Kaste, gribe, trille, studse, sparke, slå, drible...
-enkle boldspil.

Redskaber:
Bløde, hårde, faste, løse...

Undervisningens indhold i 3.-6. klasse.

Boldspil:
Færdigheder indenfor forskellige boldspil. Boldkontrol med hånd og fod. Spilbarhed. Kendskab til regler. At kunne være med til at udvikle et spil. Taktisk forståelse.

Redskab:
Grundlæggende gymnastiske færdigheder, som afsæt, svæv, landing, vægt på arme, rulninger, rotationer, balancer, svinge, kropsspænding og vægtoverførsel.
At lave enkle spring, modtage, flyverulle.
Frie bevægelser i redskabsmiljø. At kunne eksperimentere og kombinere færdigheder.

Musik, bevægelse og udtryk:
Koordinering af kroppens bevægelser. Arbejde med rytme, puls og tempo. Lege, danse og lytteaktiviteter. Evt. arbejde med akrobatik og gøgl.

Natur – udeliv:
At eleverne får lyst til at tilegne sig erfaringer, kundskaber og færdigheder i at færdes i nærmiljøet og udemiljøet.

Atletik:
Legebetonede aktiviteter. Fortræning til kast, spring og løb. Indøvelse af grundlæggende færdigheder.

Undervisningens indhold i 7.-10. klasse.

Undervisningen bygger videre på de bevægelsesmæssige færdigheder børnene har tilegnet sig i 3.-6. klasse

Arbejdet med specialdisciplinerne får langsomt en mere fremtrædende rolle i idrætstimerne, uden at de legebetonede aktiviteter glider i baggrunden.

På dette trin indtræder teori om kroppens fysiske forhold som en naturlig del af undervisningen.

Det tilstræbes at eleverne deltager i aktiviteter udenfor skolen, som f.eks. skolebasket og fodboldstævner.

Fælles retningslinier for faget idræt.

- Omklædning.
Eleven skal medbringe praktisk tøj til undervisningen.
Hermed menes, at i perioden fra sommerferien til efterårsferien medbringes idrætstøj/sko til udendørs brug.
Fra efterårsferien til påskeferien medbringes idrætstøj til indendørs brug. Alle aktiviteter i denne periode foregår enten barfodet eller i indendørs sko..

- Smykker.
Smykker må ikke bæres i idrætstimerne, da smykkerne kan være til fare.

- Bad.
Som en vigtig del af idrætsundervisningen er omklædning og bad obligatorisk i alle timer på alle klassetrin.

- Fodvorter
Hvis en elev har fodvorter skal vedkommende alligevel deltage i idræt og ved det efterfølgende bad bruge badesko, plastpose eller flydende plaster.

- Fritagelse fra idræt.
Skal eleven fritages fra idræt eller badning, kræver det en skriftlig meddelelse fra forældre i kontaktbogen.
Menstruation er ikke en gyldig fritagelsesgrund i faget idræt – dog kan eleven efter aftale gå før i bad.
Generelt må siges, at hvis eleven er rask nok til at komme i skole, bør eleven også være med til idræt og bad.

GODE IDRÆTSTIMER bliver til i samarbejde med forældre, børn og lærere.
Det er derfor vigtigt for idrætslærerne, at give jer en indsigt i, hvad vi vil, hvad vi gør og hvorfor! På den måde tror vi, at I giver os og idrætsfaget den bedste opbakning og dermed giver jeres børn en god indstilling til idrætsundervisningen.