Delmål engelsk efter 7. klassetrin


Kommunikative færdigheder
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå tilstrækkeligt for at kunne udføre almindelige handlinger i dagligdags situationer
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner
 • stille spørgsmål og udveksle informationer og ideer inden for kendte og centrale emner og situationer
 • fremføre et rollespil for tilskuere
 • præsentere et forberedt emne i form af planche, lyd- og billedmedieproduktion eller rollespil
 • referere i et enkelt sprog inden for kendte emner
 • læse enkle personlige breve, meddelelser og instruktioner fra dagligdagen
 • læse enkle skønlitterære tekster og sagprosatekster, bl.a. med støtte i lyd- og billedmedier
 • uddrage informationer fra forskellige medier i tilrettelagte forløb
 • udtrykke fantasi og oplevelser i et enkelt sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser.

Sprog og sprogbrug
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende almindelige omgangsformer på engelsk
 • anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner
 • anvende omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • udtale sproget, så det er umiddelbart forståeligt
 • anvende en viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former, når fokus er på den grammatiske form
 • stave hyppigt forekommende ord.

Sprogtilegnelse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udnytte nogle af de muligheder, der er for at bruge engelsk uden for skolen
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrive eller bede om hjælp til at udtrykke sig
 • gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning
 • anvende en grundlæggende viden om læsestrategier, især skimming, skanning og læsning efter hovedindhold
 • anvende computeren til kommunikation
 • foretage "ord til ord" opslag i en ordbog
 • udnytte en grundlæggende viden om skriveprocessens faser
 • anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse.

Kultur- og samfundsforhold
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet
 • kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med skønlitterære tekster
 • drage sammenligninger mellem bl.a. højtider, geografiske og historiske forhold i egen og fremmed kultur
 • anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel, først og fremmest i forbindelse med e-mail og samarbejdsprojekter.