Samfundsfag Trin- og slutmål for 8.-10. klasse

Indledning.
Broby friskole har valgt at tilbyde eleverne samfundsfag fra 8. klasse fordi vi mener at der er vigtigt at eleverne tidligt opnår viden om samfundets opbygning og en forståelse af forhold som har betydning for deres egen hverdag. Denne viden skal danne baggrund for at eleverne i 8. 9. og 10. klasse kan blive i stand til at udvikle samfundsbevidsthed og kritisk sans, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter og at skabe forståelse for det enkelte menneskes ansvar for den verden vi lever i

Efter 8. klasse.

Menneske og stat.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • benytte sig af demokratiske principper i skolen i hverdagen.

 • Forholde sig til ligestilling mellem kønnene

 • Kende og forstå grundloven

 • redegøre for hovedlinierne i det danske demokratiske system og dets historie, herunder forskellen mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

 • Kende de forskellige partier og folketingets opbygning.

Menneske og samfund
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • Skelne mellem forskellige samlivsformer

 • beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber

 • forholde sig kritisk til medier

 • argumentere for egne synspunkter.

Menneske og kultur
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forholde sig nuanceret til indvandrer og fremmede.

 • forholde sig til egne og andre unges forbrugsvaner

 • forholde sig til egne og andre unges forbrug af alkohol og narkotika.

Menneske og natur
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende begreber som økologi og bæredygtighed.

 • kende sammenhængen mellem energiforbrug og forurening.

Efter 9. klassetrin

Menneske og stat
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • give eksempler på interesseorganisationer og græsrodsbevægelser

 • redegøre for og forholde sig til hovedprincipperne i den danske velfærdsstat

 • beskrive samspillet mellem stat, amt og kommune

 • beskrive de store linier i EU's historie og opbygning

 • kende til Danmarks placering i Norden, EU, FN og NATO.

Menneske og samfund
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • give eksempler på, hvordan gruppetilhørsforhold danner grundlaget for det enkelte menneskes normer og værdier

 • gøre rede for hovedtræk i udviklingen fra landbrugssamfund over industrisamfund til videnssamfund

 • gøre rede for, hvordan samfundet, herunder arbejdsmarkedet, forandrer sig og stiller krav til nye kompetencer og videreuddannelse

 • beskrive forskellige politiske partiers synspunkter

 • give eksempler på, hvordan unge kan deltage i demokratiske processer i hverdagen, først og fremmest i klubber, i skolen og i kommunen

 • kende til det globale medieudbud

 • give eksempler på unges hverdag i Europa.

Menneske og kultur
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende forskellige kulturer, deres værdier og normer

 • give eksempler på forskellige kulturmøder og tage udgangspunkt i de værdier, der ligger til grund for religioner og normer

 • beskrive forskellige livsformer

 • give forklaringer på nationalisme, herunder fremtrædelsesformer og historiske baggrunde

 • give eksempler på, hvordan hverdagen i forskellige typer af samfund præges af globalisering.

Menneske og natur
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beskrive naturen som ressource

 • give eksempler på naturforvaltning og positive og negative reaktioner fra borgere

 • vurdere økologiske problemstillinger

 • gøre rede for menneskers brug af naturen.

Efter 10. klassetrin

Menneske og stat
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vurdere muligheder og begrænsninger i forskellige velfærdsmodeller

 • analysere og vurdere politiske beslutninger i stat, amt og kommune og sammenholde dem med borgernes mulighed for at øve direkte indflydelse

 • indsamle og bearbejde relevant information fra elektroniske og andre medier om internationale konflikter og deres baggrund med henblik på at kunne gøre rede for og analysere disse konflikter.

Menneske og samfund
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • give eksempler på, hvordan krav om nye kompetencer opstår

 • redegøre for relevante hverdagskompetencer i forhold til unges fremtidige arbejds-, familie- og fritidsliv

 • beskrive politiske partiers sociale og ideologiske baggrund

 • give eksempler på, hvordan demokratiske beslutninger påvirker hverdags- og samfundsliv.

Menneske og kultur
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for værdier og normer og argumentere for egne holdninger

 • beskrive fællesskaber, livsformer og subkulturer ved at benytte samfundsfaglige undersøgelsesmetoder.

Menneske og natur
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forklare, hvordan naturen har indvirkning på menneskers hverdag

 • vurdere, hvordan individet alene eller i fællesskab med andre kan handle politisk som forbruger i forhold til økologiske problemstillinger.