Dansk i udskolingen

Formålet for faget dansk:

Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.
Stk. 2.
Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.
Stk. 3.
Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Trinmål for faget Dansk

Efter 9. klasse
Vi har arbejdet ud fra "fælles mål". Understregningerne er vores egne tilføjelser

Det talte sprog:


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kunne lede møder og styre diskussioner

 • udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd

 • skelne mellem "privat" sprog og "offentlig " sprog.

 • fremlægge og formidle stof, i større forsamlinger, med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten som fx smart board m. diverse computerprogrammer.

 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form

 • læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning

 • lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling

 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation

 • forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

Det skrevne sprog (læse):

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster

 • læse sprogligt udviklende tekster

 • bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk

 • anvende hensigtsmæssige læseteknikker bevidst

 • anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad

 • fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form

 • læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert

 • læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet

 • læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste

 • fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur

 • foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning

 • opleve glæden ved at læse bøger

 • læse norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog (Skrive)

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beherske skriftsproget i forskellige genrer

 • indsamle stof og kritisk disponere indholdet, så det fremmer hensigten med kommunikationen

 • skrive struktureret og med bevidste valg i en form, der passer til genre og kommunikationssituation

 • skrive reflekterende og argumenterende og udtrykke sig med varieret, nuanceret ordforråd og sætningsbygning

 • forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster

 • layoute tekster, så det fremmer kommunikation og vidner om æstetisk bevidsthed

 • beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift

 • skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik og bruge computeren som redskab

 • kunne anvende informationsteknologi kritisk med reference til benyttede kilder

 • bruge skrivning bevidst og varieret som støtte for tænkning.

 • Opleve glæden ved at formulere sig

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • karakterisere sproget og bruge det bevidst til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden

 • vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer

 • karakterisere forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog

 • kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget

 • beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

 • gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation

 • forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster

 • vise indsigt i – og kunne anvende et bredt udsnit af genrer

 • fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse

 • gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler

 • gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers særpræg

 • vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer

 • anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i

 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner samt i dramatisk form

 • søge og anvende information og dokumentere kendskab til kritisk anvendelse af søgeresultaterne

 • udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret verden.